Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovité věci reálným rozdělením

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Podílové spoluvlastnictví je možné zrušit a vypořádat dohodou spoluvlastníků. Při absenci shodné vůle spoluvlastníků přichází na řadu zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem. Z právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) pak zcela jasně vyplývá, jak má soud při následném vypořádání spoluvlastnictví postupovat, kdy způsoby (i jejich pořadí) jsou zákonem taxativně vymezeny a soud se od těchto způsobů nemůže odchýlit.[1] Posloupnost jednotlivých způsobů vypořádání je pak následující: (i) rozdělení věci[2], (ii) přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za přiměřenou náhradu a (iii) prodej věci ve veřejné dražbě.[3]
Source: e-pravo
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovité věci reálným rozdělením