Úskalí výpovědi z nájmu bytu na dobu neurčitou

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Občanský zákoník (dále též jen „obč. zák.“) upravuje v ustanovení § 2288 odst. 2 specifické důvody výpovědi nájmu bytu, sjednaného na dobu neurčitou (potažmo též na dobu delší, než 50 let, ve smyslu § 2204 odst. 2 obč. zák.), s výpovědní dobou v případě, že je tato výpověď dávána ze strany pronajímatele. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že citované ustanovení nepřináší větší výkladové obtíže, opak je pravdou, jak se ostatně zřejmě z recentní judikatury Nejvyššího soudu, v níž byly posuzovány otázky platnosti výpovědi jak v případě skutkové podstaty dle písm. a) citovaného ustanovení, tak písm. b).
Source: e-pravo
Úskalí výpovědi z nájmu bytu na dobu neurčitou