Články | České právo a informační technologie 2018

Jubilejní desátý ročník konference České právo a informační technologie, pořádané již tradičně Ústavem práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, proběhl v Brně 20. – 21. 9. 2018. Jako obvykle byl program plný zajímavých příspěvků na ne vždy tradiční a ne vždy právní témata. Source: pravni prostor Články | České právo a informační technologie 2018
Více

Články | Náklady řízení zahájených na obranu třetích osob při postižení movitých věcí v exekuci – část I.

Praktické zkušenosti z exekucí prováděných soudními exekutory ukazují, že ochrana a obrana povinného a třetích osob je stále velmi aktuálním tématem. Pod pojmem třetí osoba se v nauce procesního práva obecně rozumí osoba odlišná od oprávněného a povinného, jejíž věc nebo jiná majetková hodnota byla postižena exekucí, přestože jde o práva nepřipouštějící exekuci.[1] Source: pravni prostor Články | Náklady řízení zahájených na obranu třetích osob při postižení movitých věcí v exekuci - část I.
Více

Změny v leg. | Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Dne 5. 9. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 193/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Source: pravni prostor Změny v leg. | Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Více

Evidence skutečných majitelů právnických osob bude veřejná

S účinností od 1. ledna 2018 byla spuštěna evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob rejstříkovými soudy, jež byla zavedena novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. Source: e-pravo Evidence skutečných majitelů právnických osob bude veřejná
Více

Právní závěry ve znaleckém posudku v civilním soudním řízení

Jedním z důkazních prostředků upravených v občanském soudním řádu („o.s.ř.“) je znalecký posudek. Soud si vyžádá znalecký posudek v případě, že rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí a odborné vyjádření není vzhledem ke složitosti věci dostatečné. Source: e-pravo Právní závěry ve znaleckém posudku v civilním soudním řízení
Více