V jakých případech nemusí stavební úřad poskytnout účastníkovi řízení kopie projektové dokumentace?

Na první pohled se může zdát, že účastník stavebního nebo územního řízení může bez písemného souhlasu stavebníka nebo toho, kdo dokumentaci pořídil, pouze nahlížet do projektové dokumentace, ale podle ustanovení § 168 odst. 2 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů si nemůže pořídit ani stavebním úřadem nechat opatřit kopie projektové dokumentace. To by znamenalo, že účastník řízení by měl velmi ztíženou možnost vznášet v územním či stavebním řízení námitky proti stavebnímu záměru, neboť by nedisponoval potřebnými p...
Více

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovité věci reálným rozdělením

Podílové spoluvlastnictví je možné zrušit a vypořádat dohodou spoluvlastníků. Při absenci shodné vůle spoluvlastníků přichází na řadu zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem. Z právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) pak zcela jasně vyplývá, jak má soud při následném vypořádání spoluvlastnictví postupovat, kdy způsoby (i jejich pořadí) jsou zákonem taxativně vymezeny a soud se od těchto způsobů nemůže odchýlit.[1] Posloupnost jednotlivých způsobů vypořádání je pak následující: (i) rozdělení věci[2], (ii) přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastn...
Více

Předání a převzetí stavby

Předmětem níže uvedeného článku je analýza právní úpravy zákonného režimu předání a převzetí díla v oblasti smluv o dílo ve stavebnictví, konkrétně pak úpravy, obsažené v ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“). Source: e-pravo Předání a převzetí stavby
Více

Dědické právo: Vydědění při nevhodné výchově

Může být neplatné vydědění potomka v případě, že vedení nezřízeného života je následkem nedostatečné a nevhodné výchovy v jeho dětství nebo mládí? Odpověď nastíní rozhodnutí Nejvyššího soudu. Jaké zákonné důvody poskytuje zůstaviteli občanský zákoník, aby mohl vydědit nepominutelného dědice? Může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, pokud je zadlužen natolik, že se nezachová povinný díl pro potomky dědice? Odpovědi v předchozím článku k tématu dědického práva „Kdy může zůstavitel vydědit nepominutelné dědice?“. Případ vydědění syna Případ, který v konečném stádiu řešil Nejvyšší soud, vy...
Více

Úskalí výpovědi z nájmu bytu na dobu neurčitou

Občanský zákoník (dále též jen „obč. zák.“) upravuje v ustanovení § 2288 odst. 2 specifické důvody výpovědi nájmu bytu, sjednaného na dobu neurčitou (potažmo též na dobu delší, než 50 let, ve smyslu § 2204 odst. 2 obč. zák.), s výpovědní dobou v případě, že je tato výpověď dávána ze strany pronajímatele. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že citované ustanovení nepřináší větší výkladové obtíže, opak je pravdou, jak se ostatně zřejmě z recentní judikatury Nejvyššího soudu, v níž byly posuzovány otázky platnosti výpovědi jak v případě skutkové podstaty dle písm. a) citovaného ustanovení, tak ...
Více