Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru

Dne 30. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 298/2020 Sb. vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání. Source: pravni prostor Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru
Více

Návrh zákona o hromadném řízení na půdě Poslanecké sněmovny

S ohledem na počáteční fázi legislativního procesu představujeme základní obrysy nové podoby zákona, který v ČR zavede hromadné žaloby. Pomalu ale jistě se připravuje právní úprava hromadného řízení. Ta občanské soudní řízení doplní o zcela nové instituty, s kterými české soudy ani účastníci řízení nemají zkušenosti. Source: pravni prostor Návrh zákona o hromadném řízení na půdě Poslanecké sněmovny
Více

Zákon o hromadném řízení

Legislativní proces zákona o hromadném řízení (dříve návrh zákona o hromadných žalobách) je dozajista bouřlivý a celá řada odborné veřejnosti k němu upírá svoji pozornost ve snaze přispět k co nejkvalitnější a snadno aplikovatelné podobě. Návrh po schválení vlády České republiky dne 24. února 2020 bude nyní předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde dozajista dozná ještě dalších změn a úprav. V tomto článku se zaměříme na nejdůležitější změny v koncepci zákona o hromadném řízení oproti pův...
Více

Změny v odškodnění pozůstalých při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu – novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce[1] s účinností od 1. ledna 2021 rozšiřuje okruh oprávněných osob – pozůstalých (manžel resp. manželka, registrovaný partner resp. partnerka, nezaopatřené dítě, rodič sdílející domácnost), kterým přísluší jednorázové odškodnění pozůstalých v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to zejména o zaopatřené děti zaměstnance[2] a rodiče nežijící se zaměstnancem v domácnosti, současně jednorázovou náhradu nemajetkové újmy zvyšuje a zavádí je...
Více

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Přeshraniční spolupráci vnitrostátních orgánů příslušných k vymáhání dodržování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele bylo upraveno na úrovni Evropské unie nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. Source: e-pravo Novela zákona o ochraně spotřebitele
Více