Kdy je splatné nájemné?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Pronajímatel si s nájemcem mohou ve smlouvě o nájmu ujednat úhradu nájemného na základě vystavených faktur. V jakém případě je pak nájemné splatné?

Splatnost nájemného u nájmu bytu podle zákona

Ve smlouvě o nájmu bytu si mohou pronajímatel s nájemce sjednat i jiné platební období nežli měsíc. Podle nového občanského zákoníku, nesjednají-li si smluvní strany jinak, nájemné při nájmu bytu nebo domu je splatné předem na následující měsíc, a to nejpozději do pátého dne příslušného měsíce. Pokud si ovšem strany neujednají pozdější den.

Současně s nájemným má nájemce povinnost zaplatit i zálohy nebo náklady na služby. S nájemcem se lze dohodnout, že pronajímatel nájemné v příslušném období vyfakturuje a nájemce nájemné uhradí na základě faktur.

Smluvní splatnost a fakturace nájemného

Dohodnou-li si strany v nájemní smlouvě fixní datum splatnosti nájemného a zároveň ujednají, že nájemné bude ze strany pronajímatele vyúčtováno formou faktur, platí podle Nejvyššího soudu ČR ujednaná splatnost. Toto pravidlo vyslovil v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2614/2019.

V uvedeném případě si strany sjednali splatnost nájemného vždy k 20. dni měsíce předcházejícího měsíci, za nějž se nájemné platí, a to na základě faktury vystavené a řádně doručené pronajímatelem nájemci nejpozději 1. den předcházejícího měsíce.

Pronajímatel podle Nejvyššího soudu nemůže pozdržováním vystavení faktury například prodlužovat promlčecí dobu, během níž by nárok na úhradu nájemného mohl uplatnit u soudu. Nájemce by tak měl platit i bez doručení faktury k datu splatnosti určeném smlouvou.

„Opačný výklad by znamenal, že by se určení splatnosti nájemného konkrétním dnem stalo nadbytečným, a vedl by k nežádoucímu závěru, že porušením své smluvní povinnosti vystavit a doručit fakturu nájemkyni včas (v dostatečném předstihu) by pronajímatel mohl nepřípustně posouvat počátek běhu promlčecí lhůty,“ konstatoval Nejvyšší soud ČR. 

Rozhodující je znění smlouvy

Zásadní bude pro nájemce vždy znění nájemní smlouvy, v níž si strany ujednávají splatnost nájemného.

„Zpravidla platí, že se buď hradí nájemné do určitého data na účet, a pak by i úroky z prodlení nabíhaly již po nezaplacení. Faktura by tak měla spíše účetní charakter. Lze mít ale sjednán i model, kdy by platba byla navázána výhradně na fakturu,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.

Článek Kdy je splatné nájemné? se nejdříve objevil na Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Kdy je splatné nájemné?