Zpeněžení majetku v insolvenci a problematika výmazu zástavního práva

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Dle výslovného ustanovení § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“) zpeněžením věci v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele. To platí jak pro konkurs, tak pro oddlužení i pro reorganizaci. Při výkonu své praxe jsme zjistili, že výklad tohoto zdánlivě jasného ustanovení dělá v kombinaci se změnami, které přinesla rekodifikace soukromého práva, konkrétně zákon č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (dále jen „KatZ“ nebo „katastrální zákon“), v bankovní praxi nemalé problémy, a to i téměř dva roky od účinnosti těchto změn.
Source: e-pravo
Zpeněžení majetku v insolvenci a problematika výmazu zástavního práva