Vzdání se zástavního práva a potvrzení o zániku zástavního práva na jedné listině – ano či ne?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem zřízeným k nemovitým věcem, mají typicky takové zástavní právo sjednáno nejen k existující pohledávce (např. pohledávce ze zápůjčky či úvěru) ovšem současně i k pohledávkám budoucím, které mohou věřiteli vzniknout v budoucnu, a to např. z titulu smluvních pokut, nároků na vydání bezdůvodného obohacení apod. Podle § 1379 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), „zaniklo-li zástavní právo zapsané do rejstříku zástav, požádá zástavní věřitele bez zbytečného odkladu o jeho výmaz a zástavní právo se vymaže.
Source: e-pravo
Vzdání se zástavního práva a potvrzení o zániku zástavního práva na jedné listině – ano či ne?