Sousedské právo: Jaká práva zakládá služebnost cesty?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nemovitá věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. Jaká práva zakládá služebnost cesty?

Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena. Ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se služebnost nabývá v případech stanovených zákonem. Při zřízení služebnosti prostřednictvím smlouvy je vhodné detailně vymezit práva povinnosti všech smluvních stran.

Právo cesty přes služebný pozemek

Služebností cesty je založeno právo jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly. Služebnost cesty rovněž zahrnuje služebnost stezky, která představuje oprávnění chodit po stezce nebo se po ní dopravovat lidskou silou a právo, aby po stezce jiní přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od ní nebo se lidskou silou dopravovali.

Občanský zákoník však vymezuje, že služebnost cesty nezahrnuje právo průhonu, které zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek. Se služebností průhonu je spojeno i právo jezdit jinými než motorovými vozidly.

Služebnost cesty obecně nezakládá právo vláčet těžká břemena přes služebný pozemek. Obsah a rozsah služebnosti je však možné smluvně upravit odlišně.

Tip: Sousedské právo: Služebnost stezky a právo průhonu

Povinnost přispívat na údržbu cesty

Občanský zákoník stanovuje, že oprávněná osoba ze služebnosti cesty přispívá poměrně k udržování cesty včetně lávek a mostů. Vlastník služebného pozemku přispívá na tuto údržbu, jen když tato zařízení užívá. Zajištění údržby cesty a dělení nákladů na její údržbu může způsobit spory mezi oprávněným a povinným, a proto je vhodné tyto záležitosti vymezit písemnou dohodou.

Rozsah služebnosti cesty je odvozen potřebou panujícího pozemku v době zřízení služebnosti, pokud není dohodou stanoveno odlišně. Nelze tak přes služebný pozemek jezdit neustále nákladními vozidly k nově postavenému skladišti, když byla služebnost cesty původně zřízena pro rodinný dům s jedním osobním vozidlem. V případě sporu bude nutné posuzovat každý případ individuálně.

Přiměřenost plochy

Plocha pro výkon služebnosti cesty musí být přiměřená potřebě a místu. Občanský zákoník pamatuje i na situace, kdy se cesta stane neschůdnou následkem náhody. V takovém případě se může oprávněný ze služebnosti domáhat, aby byla vykázána náhradní plocha, než bude obnoven předešlý stav. Uvedené právo je však podmíněno možností povinného k zajištění této náhradní plochy.

Budete-li řešit tuto problematiku nebo spory plynoucí z věcných břemen, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Příspěvek Sousedské právo: Jaká práva zakládá služebnost cesty? pochází z Hypoindex.cz

Source: Hypoindex.cz
Sousedské právo: Jaká práva zakládá služebnost cesty?