Sousedské právo: Služebnost stezky a průhonu

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Služebnost stezky a služebnost průhonu představuje důležitá věcná břemena k usnadnění spojení mezi pozemky a vnějším světem. Jaký je bližší účel těchto jednotlivých služebností?

 

Občanský zákoník obecně ke služebnosti vymezuje, že věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.

Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena. Ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se služebnost nabývá v případech stanovených zákonem.

Tip: Sousedské právo: Znáte služebnost okapu a právo na svod dešťové vody?

Co je služebnost stezky?

Účelem služebnosti stezky je zajištění spojení mezi „panujícím“ pozemkem a vnějším světem, např. veřejně dostupnou pozemní komunikací. Služebnost stezky tak zakládá právo chodit po ní nebo se po ní dopravovat lidskou silou (také právo jezdit na bruslích, kole, koloběžce) a právo, aby po stezce jiní (běžné návštěvy, lékař, poštovní doručovatel apod.) přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od ní nebo se lidskou silou dopravovali.

Občanský zákoník rovněž stanovuje, že služebnost stezky neobsahuje právo vjíždět na služebný pozemek na zvířatech ani vláčet po služebném pozemku břemena (klády z lesa, těžké stroje). Služebnost stezky také nezakládá právo vjíždět na pozemek motorovými vozidly.

Obecně platí, že plocha pro výkon služebnosti stezky musí být vymezena přiměřeně potřebě a místu. Dohoda o zřízení služebnosti stezky však může práva a povinnosti vymezit odlišně od zákona.

Právo průhonu

Služebností průhonu je založeno právo hnát zvířata přes služebný pozemek, včetně práva jezdit přes služebný pozemek jinými než motorovými vozidly (kolo, bryčka). V rámci této služebnosti je nutné chápat právo hnát zvířata jako volně puštěná pod dozorem pastýře nebo ovčáckého psa. Pokud je služebný pozemek určený k plnění funkcí lesa, pak občanský zákoník výslovně zakazuje zřídit služebnost průhonu dobytka z důvodu ochrany lesa.

Rozsah této služebnosti je vhodné detailně vymezit při jejím zřízení. Obecně platí, že plocha pro výkon služebnosti průhonu musí být vymezena přiměřeně potřebě a místu. Jestliže rozsah služebnosti průhonu není vymezen dohodou, pak se rozsah služebnosti průhonu řídí potřebou panujícího pozemku v době zřízení této služebnosti.

Nelze tak přes služebný pozemek hnát celé stádo dobytka, když byla služebnost průhonu původně zřízena pro jedno nebo dvě zvířata. V případě sporu bude nutné posuzovat každý případ individuálně.

Právo na náhradní plochu

Občanský zákoník pamatuje i na situace, kdy se stezka nebo průhon stanou neschůdnými následkem náhody. V takovém případě se může oprávněný ze služebnosti domáhat, aby byla vykázána náhradní plocha, než bude obnoven předešlý stav. Uvedené právo je však podmíněno možností povinného k zajištění této náhradní plochy.

Budete-li řešit tuto problematiku nebo spory, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Příspěvek Sousedské právo: Služebnost stezky a průhonu pochází z Hypoindex.cz

Source: Hypoindex.cz
Sousedské právo: Služebnost stezky a průhonu