Články | Náležitosti potvrzení o zániku zástavního práva

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Zástavní právo zanikne, je-li dluh (pozn. zajištěný) splněn řádně a včas, tak stanoví § 1376 zák. č 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Další důvody zániku zástavního práva stanoví navazující ustanovení § 1377 odst. 1 OZ, přičemž pro účely tohoto článku je zásadní zejména jednostranné vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem dle písm. b) předmětného ustanovení.
Source: pravni prostor
Články | Náležitosti potvrzení o zániku zástavního práva