Výmaz zástavního práva z katastru po splacení hypotéky

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Zástavní právo – nejčastěji ve prospěch banky, která poskytla hypotéku – naleznete na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Jako omezení vlastnického práva je zde uvedeno „Zástavní právo smluvní“.

Na samotném výpise z katastru nemovitostí v oddílu C – Věcná práva zatěžující nemovitosti včetně souvisejících údajů je uvedena banka, v jejíž prospěch je zástava zřízena a údaje o zástavní smlouvě s informací, k jakému datu nastaly účinky zápisu.

Výmaz zástavního práva po splacení hypotéky

Po splacení hypotéky zástavní právo zaniká. O splacení celé částky vydává banka potvrzení, tzv. kvitanci. Jelikož je řízení o výmazu zástavního práva vkladovým řízením, nevyhnete se úhradě správního poplatku ve výši 2 tisíc korun.

K samotnému výmazu zástavního právo slouží jakožto vkladová listina podle zákona o katastru nemovitostí separátní potvrzení o zániku zástavního práva. Potvrzení o zániku zástavního práva vydává zástavní věřitel – banka. Jakožto vkladová listina musí obsahovat příslušné náležitosti včetně ověřeného podpisu zástavního věřitele, aby ji katastrální úřad uznal. Formulář je možno najít na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Vzdání se zástavního práva

Pokud by mělo jít o jednostranné vzdání se zástavního práva ze strany zástavního věřitele pro případ, že hypoteční úvěr ještě není splacen (například pokud banka získá do zástavy jinou nemovitost), dřívější praxe katastrálních úřadů byla nejednotná.

K tomu vydal Český úřad zeměměřičský a katastrální v roce 2018 stanovisko „Výmaz zástavního práva, které zaniklo jeho vzdáním se“. Podle zmíněného stanoviska dochází k zániku zástavního práva až v okamžiku doručení tohoto vzdání se zástavnímu dlužníkovi, tedy majiteli nemovitosti.

„Proto vlastní právní jednání, jímž se zástavní věřitel vzdává zástavního práva, nemůže být způsobilou vkladovou listinou, není totiž schopné prokázat, že k zániku zástavního práva skutečně došlo,“ stojí ve stanovisku.

Proto musí být vzdání se zástavního práva nejprve doručeno a teprve následně se vyhotoví potvrzení o zániku zástavního práva. Doručení druhé straně musí být taktéž prokázáno.

„Za doložení doručení zástavnímu dlužníkovi lze považovat i skutečnost, že zástavní dlužník je navrhovatelem ve vkladovém řízení, neboť z této okolnosti jednoznačně plyne, že mu vzdání se zástavního práva bylo doručeno, a tedy vyvolalo účinky spočívající v zániku zástavního práva,“ uvádí stanovisko ČŮZK.

Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti

Banky také mohou požadovat kromě zápisu zástavního práva i zápis zákazu zcizení a zatížení nemovitosti. Ačkoliv má sloužit k ochraně banky jako zástavního věřitele, může se stát, že vlastníkovi nemovitosti až do splacení hypotečního úvěru ztíží prodej nemovitosti. Komplikace může absolutní zákaz zatížení nemovitosti způsobit i při refinancování hypotéky.

Zástavní právo původního věřitele musí být totiž nejprve vymazáno, aby mohlo být následně zapsáno zástavní právo nového zástavního věřitele. Dvoutisícový poplatek za vkladové řízení tedy uhradíte dvakrát.

The post Výmaz zástavního práva z katastru po splacení hypotéky appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Výmaz zástavního práva z katastru po splacení hypotéky