Pozor na tyto chyby v návrhu na vklad do katastru. Úřad by mohl návrh zamítnout

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Vlastnické právo k nemovitostem se převádí až zápisem do katastru nemovitostí. Zápisu předchází vkladové řízení. Návrh na vklad je nutno podat na předepsaném formuláři a doložit souvisejícími listinami. Jakých chyb se vyvarovat, aby úřad návrh nezamítl? 

Převod vlastnického práva 

Převodním titulem při převodu nemovitostí může být smlouva (ať již kupní nebo darovací), ale k převodu vlastnického práva dochází až zápisem do katastru nemovitostí.

Zápisu do katastru předchází podání návrhu na zahájení vkladového řízení. Ten je možné podat buď elektronicky, anebo zaslat poštou či donést na katastrální úřad osobně. K návrhu na vklad existuje předepsaný formulář, anebo je možné jej podat prostřednictvím speciální aplikace. Přílohou návrhu je vkladová smlouva (kupní nebo darovací), případně další listiny, pokud tak stanoví katastrální zákon nebo související vyhláška.Pokud je návrh na vklad prováděn v elektronické podobě, je třeba provést také její autorizovanou konverzi.

Za zahájení vkladového řízení je třeba zaplatit poplatek ve výši 2 000 korun.

Opravitelné a neopravitelné chyby  

Dobrá zpráva je, že pokud v návrhu na vklad pochybíte, může vás v určitých případech katastrální úřad ještě vyzvat k opravě návrhu. Mezi opravitelné chyby patří například zjevné překlepy, neúplné nebo chybné adresy či rodná čísla. Na vkladové smlouvě je dobré nechat ověřit podpisy smluvních stran. Kdyby ověření chybělo, katastrální úřad účastníky vyzve, aby se dostavili a uznali podpis za vlastní.

Zcela chybějící podpis ale dodatečně doplnit nelze – pak by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Pokud ale obsahuje vkladová smlouva zásadní chyby, úřad návrh zamítne. To prakticky znamená vyhotovit novou smlouvu a podat nový vklad. I s novým dvoutisícovým poplatkem.

Neodstranitelnou vadou může být rozpor v návrhu na vklad a vkladové smlouvě, anebo nesprávné označení nemovitosti v rozporu s § 8 katastrálního zákona. Zároveň je třeba správně vymezit podíly na pozemcích, chybějící vymezení podílu na pozemku je velmi častou chybou.

Údaje katastru, které musí být v podkladových listinách dle § 8 katastrálního zákona správně vymezeny jsou:

  • pozemek s parcelním číslem a uvedením názvu katastrálního území
  • pozemek, který je evidován zjednodušeným způsobem, parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu, scelovacího operátu či evidence nemovitostí, s uvedením názvu katastrálního území a názvu původního katastrálního území (pouze v případě, že byl pozemek dotčen změnou hranice)
  • budova, která není součástí pozemku ani práva stavby, označením pozemku, na kterém je postavena, číslem popisným nebo evidenčním a příslušností budovy k části obce (pokud je název obce odlišný od názvu katastrálního území)
  • budova, která není součástí pozemku ani práva stavby a číslo popisné ani evidenční se jí nepřiděluje, je hlavní stavbou na pozemku (ale není to drobná stavba) označením pozemku, na kterém je postavena a způsobem využití
  • jednotka označením budovy, v níž je vymezena (pokud není součástí pozemku ani práva stavby) nebo označením pozemku nebo práva stavby (pokud je jejich součástí), číslem jednotky a označením, že se jedná o rozestavěnou jednotku
  • právo stavby označením pozemku, ke kterému je zřízeno
  • nemovitost evidovaná v katastru podle jiného zákona označením pozemku, na kterém je postavena a způsobem využití

 

Postup katastrálního úřadu a zpětvzetí návrhu u neopravitelných chyb

Pokud je návrh na vklad v pořádku, vyrozumí katastrální úřad účastníky vkladového řízení o tom, že byl návrh doručen. Zároveň u nemovitosti vyznačí plombu (písmenem „P“).

Pokud návrh obsahuje odstranitelné chyby, katastrální úřad vyzve k jejich nápravě a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

Obsahuje-li návrh na vklad nebo vkladová listina neodstranitelnou chybu, není možné vklad provést. Katastrální úřad musí účastníky poučit o tom, že je možné vzít návrh na vklad zpět (s tím by museli souhlasit všichni účastníci).

Podání nového návrhu a dalšímu poplatku se nevyhnete, jde však o rychlejší způsob nápravy, katastrální úřad totiž nemusí čekat na marné uplynutí lhůty pro podání správní žaloby a řízení může ukončit hned.

The post Pozor na tyto chyby v návrhu na vklad do katastru. Úřad by mohl návrh zamítnout appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Pozor na tyto chyby v návrhu na vklad do katastru. Úřad by mohl návrh zamítnout