Institut nezbytné cesty očima soudní praxe

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nezbytnou cestou se obecně na jedné straně chápe oprávnění vlastníka pozemku, jenž není dostatečně spojen s veřejnou cestou, k aktivnímu výkonu práva cesty přes sousední pozemek a na druhé straně povinnost vlastníka sousedního pozemku výkon takového práva strpět. Obdobné vymezení nezbytné cesty obsahovala česká právní úprava po novele z roku 2000 již za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, která byla dotvářena judikaturou. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) pak přinesl mnohem propracovanější úpravu institutu nezbytné cesty a tím přispěl k dalšímu rozvoji judikatury k tomuto tématu. Cílem článku je přinést komplexní pohled na judikaturu týkající se zřizování nezbytné cesty.
Source: e-pravo
Institut nezbytné cesty očima soudní praxe