Znáte vydržení v novém občanském zákoníku?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Vydržení představuje způsob nabytí vlastnického práva, ke kterému dochází držením věci po zákonem stanovenou dobu. Jakým způsobem upravuje institut vydržení nový občanský zákoník?

 

Nový občanský zákoník rozšířil ustanovení o vydržení oproti předchozí právní úpravě, kdy problematika vydržení byla řešena především rozhodovací praxí soudů. Ustanovení o vydržení nalezneme v novém občanském zákoníku od § 1089 do § 1098 v rámci oddílu o nabytí vlastnického práva. Účelem vydržení je ochrana osoby, která dlouhodobě ovládá věc v dobré víře, že je jejím vlastníkem.

Řádné vydržení

Nový občanský zákoník vymezuje vydržení tak, že drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví. K převodu vlastnictví vydržením se vyžaduje pravost držby, a aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva (např. kupní smlouva), pokud by náleželo převodci, nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou.

Vydržení tedy vyžaduje poctivou držbu, kdy držitel má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává.  Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží. Krom toho vyžaduje pravou držbu, tj. taková držba, u které držitel nezískal věc násilím, lstí či výprosou. A v neposlední řadě vyžaduje řádnou držbu, která je založena na platném právním důvodu.

Doba potřebná k vydržení

Nový občanský zákoník stanovuje, že k vydržení vlastnického práva k movité věci je potřebná nepřerušená držba trvající tři roky a k nemovité věci nepřerušená držba trvající deset let. Držba se přeruší, jestliže ji držitel nevykonával v průběhu vydržecí doby déle než jeden rok. Do vydržecí doby se ve prospěch vydržitele započte i doba řádné a poctivé držby jeho předchůdce.

Mezi manžely nepočne vydržecí doba běžet ani neběží, dokud manželství trvá. To platí obdobně i pro osoby žijící ve společné domácnosti, zákonného zástupce a zastoupeného, opatrovníka a opatrovance i pro poručníka a poručence.

Pokud se vyžaduje, aby osoba měla zákonného zástupce nebo opatrovníka, počne vydržecí doba běžet ohledně práva proti ní až ode dne, kdy zákonného zástupce nebo opatrovníka získá. Již započatá doba běží dále, avšak neskončí dříve, než uplyne jeden rok po odpadnutí překážky.

Vydržet vlastnické právo nemůže zákonný zástupce proti zastoupenému, ani zastoupený proti svému zákonnému zástupci. To platí obdobně i pro opatrovníka a opatrovance a pro poručníka a poručence.

Mimořádné vydržení

Nový občanský zákoník zavedl institut mimořádného vydržení, který slouží k ochraně mimořádně dlouhé doby trvání držby, přestože držitel není schopen prokázat právní důvod, na kterém se zakládá jeho držba. Mimořádné vydržení se však neuplatní v případech, kdy se držiteli prokáže nepoctivý úmysl (např. podvodné jednání).

Podmínkou mimořádného vydržení je uplynutí dvojnásobně dlouhé doby oproti řádnému vydržení, tedy u movitých věcí šest let a nemovitých věcí dvacet let.

Jako příklad uvádí důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku životní situace, kdy někdo drží movitou věc, ale není schopen dokázat svůj vlastnický titul proti tomu, kdo jeho vlastnictví popírá, kdy byl převeden pozemek o chybně stanovené (větší) výměře, než je výměra skutečná, nebo pozemek chybně označený parcelním číslem, takže nabyvatel v dobré víře drží něco jiného, než pro co mu svědčí vlastnický titul.

Tento článek poskytuje pouze základní informace o problematice vydržení. V případě řešení problematiky vydržení doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu.

Příspěvek Znáte vydržení v novém občanském zákoníku? pochází z Hypoindex.cz

Source: Hypoindex.cz
Znáte vydržení v novém občanském zákoníku?