Výměnek v novém občanském zákoníku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nový občanský zákoník opětovně zavedl do právního řádu výměnek. Kdy je vhodné využít tento smluvní typ a co je obsahem výměnku?

Z historie je obecně znám vejminek, kdy si hospodář při odchodu na stáří vymínil smluvně při předání svého hospodářství obvykle svému synovi, že může doživotně užívat část domu a zároveň bude získávat od syna zaopatření ve formě části úrody nebo výnosu z ní. Funkce vejminku byla tedy hlavně sociální v době, kdy neexistoval důchodový systém. Výměnek v novém občanském zákoníku z části navazuje na tento historický institut.

Co je výměnek

Občanský zákoník stanovuje, že na základě smlouvy o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout.

Příkladem využití výměnku může být situace, kdy rodiče převádí svou nemovitost na dítě a společně s převodem nemovitosti si výměnkem zajistí, že mohou doživotně bezplatně užívat převedenou nemovitost a současně od svého dítěte budou získávat pravidelné zaopatření ve formě například příspěvků na služby, zajišťování nákupu nebo hrazení důchodu. Jedná se o určitou širší péči o dárce nejenom tím, že dárci zajistíme možnost bydlení v nemovitosti, ale poskytneme i další zabezpečení.

Výměnek lze zapsat i jako budoucí výměnek

Na smlouvu o výměnku se použijí také ustanovení o právech, ze kterých se výměnek skládá, a to zejména o služebnosti bytu nebo o důchodu. Pokud bude smlouva o výměnku obsahovat zřízení služebnosti nebo reálného břemene, pak musí mít písemnou formu a musí být zapsána do katastru nemovitostí, což poskytuje výměnkáři zvýšenou ochranu jeho práv.

Písemnou formu smlouvy o výměnku lze vždy doporučit. Výměnek je nutné odlišovat od služebnosti bytu, která poskytuje oprávněnému pouze právo užívat nemovitost.

Tip: Darování nemovitosti: Znáte možnost zřízení služebnosti bytu

Občanský zákoník výslovně vymezuje, že vlastník nemovité věci může pro sebe zapsat budoucí výměnek do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) ještě před převedením nemovité věci.

Povinnost pomoci v nemoci a nouzi

Přestože smlouva o zřízení výměnku neobsahuje ujednání o pomoci výměnkáři, bude osoba zavázaná k výměnku povinna k nezbytným pomocným úkonům výměnkáři v nemoci, při úrazu nebo jiné nouzi. Této povinnosti se však zprostí, zprostředkuje-li umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo podobném zařízení. Výměnkář není povinen přijmout umístění ve zdravotnickém nebo jiném zařízení.

Osoba zavázaná z výměnku opatří výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení při zkáze stavby, ve které měl výměnkář vyhrazeno obydlí. Právo na výměnek nepřechází na výměnkářovy dědice. Výměnek nelze obecně postoupit, kdy postoupit lze jen právo na splatné dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah je určen podle osobních potřeb výměnkáře.

Tento článek popisuje pouze základní informace o výměnku. V případě řešení této problematiky doporučujeme vyhledat odbornou právní pomoc ke správnému sepisu smlouvy o výměnku a učinění případných potřebných úkonů vůči katastru nemovitostí.

Příspěvek Výměnek v novém občanském zákoníku pochází z Hypoindex

Source: Hypoindex.cz
Výměnek v novém občanském zákoníku