Úřad provádí revizi katastrálních map. Změna výměry pozemku se může týkat i vás

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Digitalizace katastru nemovitostí probíhá již od devadesátých let. Aktuálně došlo k digitalizaci katastrálních map, na které navazuje nové katastrální mapování. Více jak polovina těchto map na našem území vznikla v první polovině devatenáctého století, a tak jsou údaje nepřesné. Po přeměření se může změnit výměra pozemku, s čímž jsou spjaty i povinnosti. O jaké povinnosti jde?

S digitalizací katastru souvisí revize katastrálních map

Digitalizace katastrálních map je již od konce roku 2017 na 99 % z celkovém počtu 23 084 katastrálních území hotová a navazuje na ni revize katastru a nové katastrální mapování. „Ve zbylých katastrálních územích aktuálně probíhají nebo jsou zahajovány pozemkové úpravy nebo nové mapování a digitalizace v nich bude dokončena touto formou obnovy katastrálního operátu,“ uvádí k tomu Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK).

digitalizace katastru nemovitostí

digitalizace katastru nemovitostí

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální

Jak se o novém katastrálním mapování dozvíte a jak probíhá?

Nové katastrální mapování je časově náročné a zdlouhavé, dochází při něm k opětovnému přeměřování hranic pozemků v terénu. Podle odborníků ČÚZK bude nové mapování probíhat několik desítek let. Za jeden rok jsou příslušní pracovníci schopni opětovně zmapovat pouze přibližně 2 % území. „V roce 2018 a v roce 2019 bylo do 31. 12. dokončeno 188 obnov novým mapováním a 346 obnov na podkladě výsledků pozemkových úprav,“ doplňuje ČÚZK.

Úřad vyzve vlastníka nemovitosti a vlastníky sousedních pozemků k účasti na měření s dvouměsíčním předstihem. Kromě toho informaci o novém mapování uveřejní obec, v jejímž obvodu probíhá obnova katastrálního operátu. Zároveň může úřad vlastníka vyzvat k označení hranic, není-li pozemek již ohraničen například plotem nebo zdí.

Na místě dojde k vyznačení nebo odsouhlasení původních hranic a podpis protokolu, do kterého může vlastník uvést svůj nesouhlas a výhrady. Následně geodet pozemek přeměří a zanese údaje do digitální mapy.

Pokud některý z vlastníků nesouhlasí s hranicí pozemků, označí se hranice do protokolu jako sporná. Vlastník se může odvolat a to nejprve ke katastrálnímu úřadu, ve druhé instanci k zeměměřičskému inspektorátu a v rámci soudního přezkumu i k soudu.

Nové povinnosti: Přiznání k dani z nemovitostí a oznámení zástavnímu věřiteli

Po přeměření může dojít k tomu, že se bude nová výměra parcely lišit od původních údajů zapsaných v katastru nemovitostí. Při mapování totiž dochází k novému výpočtu výměr parcel, jimž jsou přidělována i nová parcelní čísla. Ke změně výměry nad hraniční hodnotu pak podle ČÚZK dojde přibližně u 10 % parcel.

Z důvodu změny výměry vzniká vlastníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. „Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly,“ uvádí úřad v informačním materiálu.

Nemovitost může být také zatížena zástavním právem, například ve prospěch banky poskytující hypotéku. V úvěrové smlouvě je zpravidla obsažena klauzule o povinnosti informovat zástavního věřitele o všech podstatných změnách okolností týkajících se předmětu zástavy, proto bude nutné o změně informovat i banku.

The post Úřad provádí revizi katastrálních map. Změna výměry pozemku se může týkat i vás appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Úřad provádí revizi katastrálních map. Změna výměry pozemku se může týkat i vás