Sousedské právo: Znáte služebnost okapu a právo na svod dešťové vody?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nový občanský zákoník rozlišuje věcná břemena dle obsahu povinností na služebnosti a reálná břemena. Mezi výslovně zákonem definované služebnosti patří také služebnost okapu a právo na svod dešťové vody. Jaké jsou základní práva a povinnosti z těchto služebností?

 

Občanský zákoník obecně ke služebnosti vymezuje, že věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena. Ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se služebnost nabývá v případech stanovených zákonem.

Služebnost okapu

Podstatou služebnosti okapu je zájem vlastníka stavby k odvádění dešťové vody na sousední pozemek. Dešťovou vodou se rozumí srážková neznečištěná voda, nikoliv např. splašková voda.

Na základě služebnosti okapu vzniká vlastníkovi panujícího pozemku právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc buď volně (stavba není vybavena okapy nebo okapová roura končí před hranicí služebného pozemku) nebo ve žlabu. Občanský zákoník také vymezuje, že ten, kdo má služebnost okapu může svou střechu zvýšit jen tehdy, pokud tím neztíží služebnost.

Oprávněný ze služebnosti okapu je povinen udržovat žlab a roury v dobrém stavu. Pokud napadne mnoho sněhu, sníh je povinen včas odklidit. Povinný z této služebnosti poskytuje přiměřený přístup oprávněnému za účelem provedení této údržby.

Právo na svod dešťové vody

Podstatou služebnosti vymezující právo na svod dešťové vody je zájem na získávání dešťové vody pro svůj pozemek. Služebným pozemkem je tedy pozemek, na kterém stojí stavba, ze které stéká voda na panující pozemek (tj. pozemek, na který je voda odváděna).

Občanský zákoník stanovuje, že oprávněný z této služebnosti má tedy právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek. Oprávněný z této služebnosti je povinen k úhradě nákladů na zařízení potřebná za účelem svodu této dešťové vody a je také povinen je udržovat v řádném stavu. Povinný z této služebnosti poskytuje přiměřený přístup oprávněnému za účelem provedení této údržby.

Bližší podmínky by měla stanovit dohoda

V zájmu předcházení zbytečných sporů a vymezení bezproblémového fungování a údržby služebnosti okapu a práva na svod dešťové vody, by měl oprávněný a povinný vymezit veškeré bližší podmínky služebnosti již v dohodě o zřízení této služebnosti.

Budete-li řešit tuto problematiku nebo spory, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Příspěvek Sousedské právo: Znáte služebnost okapu a právo na svod dešťové vody? pochází z Hypoindex.cz

Source: Hypoindex.cz
Sousedské právo: Znáte služebnost okapu a právo na svod dešťové vody?