Plomba v katastru nemovitostí chrání před podvodnými převody

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Při nakládání s nemovitostmi – typicky při podání návrhu na vklad změny vlastnického práva – provádí katastr tzv. „zaplombování“. K čemu je taková plomba vlastně dobrá?

Co je to plomba a kde ji najdete

Takzvanou plombu nemovitosti katastr na nemovitosti vyznačí v případě, že se s nemovitostí něco „děje“, tedy je například podán návrh na vklad změny vlastnického práva. Učiní tak nejpozději druhý pracovní den po obdržení návrhu.

Se zaplombovanou nemovitostí nelze nakládat. To, zda je konkrétní nemovitost zaplombovaná snadno zjistíte z katastru. Plombu naleznete na listu vlastnictví v části D – Jiné zápisy pod položkou P – Plomby a upozornění.

Plomba v katastru

Jste-li vlastníkem nemovitosti, je katastrální úřad povinen vás nejpozději druhý den poté, co plombu vyznačil, o této skutečnosti informovat. Tuto informaci musí zaslat doporučeným odpisem na adresu trvalého pobytu, případně datovou schránkou, pokud ji máte zřízenu. Pokud při návrhu na vklad uvedete, že si přejete být informován také e-mailem nebo smskou, zašle katastr tuto informaci též takto. Informaci zašle katastr nejen vlastníkovi, ale také dalším osobám, jejichž práv se dotýká.

Katastr poskytuje i službu sledování změn, která se vyplatí především těm, kteří vlastní více nemovitostí. Poskytuje se vlastníkům, zástavnímu věřiteli (typicky bance) a dalším oprávněným (z předkupního práva, věcného břemene či dalších). Tato služba je však už zpoplatněná. Aktuální ceník je možné najít na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

K čemu slouží plomba a ochranná lhůta

Plomba na nemovitosti visí po celou dobu vkladového řízení a katastr ji zruší až po provedení vkladu, rozhodnutí o zastavení řízení nebo zamítnutí vkladu. Vlastník nemovitosti má dvacetidenní ochrannou lhůtu, během které může na provedení plomby zareagovat v případě, kdyby se například někdo pokusil o podvodný převod nemovitosti. Se zaplombovanou nemovitostí totiž nelze právně nakládat.

Ochranná lhůta je prekluzivní a po jejím uplynutí už není možné se nelegálnímu převodu nemovitosti bránit. Pokud zjistíte, že se někdo pokusil převést vaši nemovitost bez vašeho vědomí, musíte v této lhůtě zaslat vyjádření katastrálnímu úřadu. Bránit se jako vlastník můžete tzv. námitkou.

Po uplynutí ochranné lhůty již katastrální úřad případnou neoprávněnost převodu nemůže zkoumat. Pokud neobdrží námitku a návrh na vklad neobsahuje žádné vady, vklad provede. Ze zákona musí být vkladové řízení ukončeno do 30 dnů, přičemž v prvních 20 dnech nemůže ke vkladu z důvodu běhu ochranné lhůty dojít.

Co katastrální úřad přezkoumává

Katastrální úřad během ochranné lhůty návrh na vklad přezkoumá. Zkoumá však pouze hlediska, která mu ukládá zákon, tedy například:

  • jestli byla dodržena předepsaná forma
  • zda je převodce skutečným vlastníkem oprávněným nakládat s nemovitostí
  • jestli vklad lze provést a nebrání mu nějaká skutečnost zapsaná v katastru
  • a další.

Úřad ale nezkoumá například platnost a pravost kupní smlouvy nebo jiné převodní listiny, na základě níž je návrh na vklad podáván. V tomto ohledu si musí svůj majetek hlídat vlastník. Nový katastrální zákon s účinností od roku 2014 mu k tomu poskytl právě výše zmíněnou ochrannou lhůtu.

The post Plomba v katastru nemovitostí chrání před podvodnými převody appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Plomba v katastru nemovitostí chrání před podvodnými převody