Kdy a jak můžete změnit územní plán

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Územní plán je základní plánovací dokument každé obce či města. Dle územního plánu je plánovaná nová výstavba průmyslových i obytných objektů a další rozvoj obce. Cílem městského či obecního územního plánu je racionalizace prostoru a funkčního uspořádání města.

Takový územní plán říká, kde bude povolena jaká výstavba. A pokud se chystáte kupovat pozemek, tak se určitě vyplatí se informovat, co říká místní územní plán o vašem pozemku, či všech ostatních pozemcích okolo. Aby vás nepřekvapilo, že jste si vysněné bydlení postavili vedle vznikající továrny.

Kdo vytváří územní plán?

V České republice je tvorba a změna územního plánu jednou z pravomocí obce, je vydáván na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. V rámci územního plánu tak obec stanovuje území ve svém katastru, která jsou určená pro zástavbu, dále na plochy přestavby a plochy, které jsou určené pro veřejně prospěšné stavby.

Krom účelu daného území může územní plán regulovat i podmínky pro zástavbu a podmínky pro využití daných ploch. Územní plán tak říká, jak vysoká může být zástavba, charakter a strukturu staveb.

Územní plán jako takový je souhrnný dokument, který vytváří obec a který určuje, jak bude v budoucnu daná obec vypadat. Územní plán totiž reguluje budoucí výstavbu v obci. Kde budou nemovitosti určené k bydlení, kde budou průmyslové areály, jak se bude chránit životní prostředí a kudy povedou komunikace. Jako součást územního plánování navazuje územní plán na územní rozvoj kraje a také na stavební zákon.

Jak změnit územní plán obce

Podle stavebního zákona musí obec každé čtyři roky předložit zprávu o územním plánu, tedy analýzu, jak se dosavadní územní plán osvědčil, kde by bylo vhodné něco změnit či upravit, které oblasti by měl nově územní plán zahrnovat. Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje. Přičemž větší obce a města přistupují k úpravám územního plánu častěji tak, jak vyvstane nutnost reagovat na aktuální vývoj v obci.

Návrh zadání územního plánu

Do procesu schvalování územního plánu máte právo se zapojit jako občan obce. Nejdůležitější je v takovém případě sledovat úřední desku, která by měla správně a včas informovat o tvorbě nového územního plánování. Na úřední desce by se měla objevit totiž zpráva už při samotné přípravě nového územního plánu, tzv. návrh zadání územního plánu. K tomuto návrhu můžete jako občan podávat písemné připomínky a to do lhůty určené ke vznesení těchto připomínek.

Schvalování zadání územního plánu

K písemným připomínkám občanů obce k územnímu plánu obec může, ale nemusí přihlížet při tvorbě samotného návrhu. Tento návrh územního plánu poté obec schvaluje na zasedání zastupitelů, které je veřejné a na kterém se můžou občané obce vyjádřit ke schvalovaným záležitostem. Pokud jste například podali připomínky k návrhu zadání, tak se můžete zeptat, zde tyto byly zohledněny, a pokud ne, tak z jakého důvody k vašim připomínkám nebude při tvorbě územního plánu přihlíženo.

Samotný návrh územního plánu

Po schválení zadání je na úřadu obce, aby vypracoval samotný územní plán, včetně přesného zakreslení do map. Hotový návrh územního plánu by se měl opět objevit na úřední desce a občané se k němu můžou vyjádřit formou písemných připomínek. Dle připomínek může být územní plán upraven a poté už je předložen k hlasování na zastupitelstvu obce. Přičemž projednání územního plánu je veřejné a můžete se ho jako občan obce účastnit.

Nový územní plán

Schválením územního plánu zastupitelstvo tento vydává jako platný na maximálně další čtyři roky. Územní plán je vydán hlasováním na zastupitelstvu obce na zasedání a dle stavebního zákona musí být plán revidován nejpozději za další čtyři roky.

Kdo může podat námitku k územnímu plánu

Kromě připomínek k návrhu a poté k územnímu plánu, můžete vznést i námitku. Tou se na rozdíl od připomínek musí zastupitelstvo zabývat a musí vám na ni odpovědět a to písemně. Je ovšem omezeno, kdo může námitku k územnímu plánu podat:

  • vlastníci pozemků a staveb, které budou dotčené daným územním plánem,
  • zástupce veřejnosti, kterou reprezentuje minimálně 200 občanů s trvalým bydlištěm v dané obci,
  • oprávněný investor.

Pokud máte jakýkoliv zájem o změnu územního plánu, dobrou zprávou je, že k územnímu plánování obce se můžete vyjádřit během celého procesu přípravy i schvalování. A to jak písemně, tak i osobně na zasedání zastupitelstva. Přičemž k připomínkám během přípravy územního plánu nemusí zastupitelstvo přihlížet, ale na vaše námitky ke konečnému návrhu musí odpovědět. Obce často vstup veřejnosti při přípravě a schvalování uvítají, k územnímu plánu se tak můžete vyjadřovat online nebo můžete veřejně debatovat už v přípravné fázi.

The post Kdy a jak můžete změnit územní plán appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Kdy a jak můžete změnit územní plán