Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Jaká pravidla a postup musíte dodržet, pokud chcete rozparcelovat pozemek? Od roku 2018 již není nutné, aby se při dělení pozemku změnil vlastník. Rozparcelovat si tedy můžete vlastní pozemek pro případ, že byste s jednotlivými částmi chtěli nakládat v budoucnu. K dělení však potřebujete souhlas stavebního úřadu.

Postup pro rozdělení pozemku na více menších částí je následující:

Podání žádosti o vydání rozhodnutí včetně příloh

Zatímco před 1. lednem 2018 bylo dělení pozemku možné jen tehdy, existoval-li již právní titul pro nakládání s rozděleným pozemkem (typicky kupní nebo darovací smlouva). Od počátku roku 2018 lze pozemky dělit i bez toho, aniž by existoval nový nabyvatel. Vlastníkem rozdělených pozemků můžete tedy zůstat i nadále.

S rozdělením pozemku musí udělit souhlas stavební úřad, stejně jako obecní úřad obce, na jejímž území se pozemek nachází. Podmínkou pro udělení souhlasu je soulad rozdělení pozemku s územním plánem, regulačním plánem nebo územním rozhodnutím a zajištění přístupu na nově vzniklé pozemku z veřejné komunikace.

Vzor žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je uveden v příloze č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Součástí žádosti je popis rozdělení, plánované nové výměry pozemků a důvody pro rozdělení.

Přílohou žádosti je mimo jiné také celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel se zakreslením požadovaného dělení (nebo scelování) pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům. Není-li zajištěn přístup ke všem pozemkům, stavební úřad rozdělení nepovolí. Geometrický plán potřebujete až v následujícím kroku, prozatím postačí kopie katastrální mapy (screenshot z webových stránek), do níž požadované dělení a přístup k pozemku červeně zakreslíte. Grafické přílohy je třeba přiložit ve dvou vyhotoveních.

Dále si musíte obstarat i závazná stanoviska (ev. rozhodnutí opatřená doložkou právní moci) dotčených orgánůna úseku ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, vod, zemědělského půdního fondu, lesa, ložisek nerostných surovin, památkové péče, dopravy, případně dalších. Potřebnost konkrétních stanovisek je dobré se stavebním úřadem předem konzultovat.

Rozhodnutí stavebního úřadu

Na podkladě žádosti a po souhlasu obecního úřadu vydává stavební úřad buďto územní rozhodnutí v územním řízení, anebo svůj souhlas s dělením pozemků potvrdí sdělením. V územním rozhodnutí stavební úřad vymezuje také podmínky pro nové rozdělení pozemku. Nestanoví-li stavební úřad podmínky, oznámí svůj souhlas se záměrem sdělením (nevydává zde územní rozhodnutí).

Až na základě získaného rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu si nechá majitel pozemku vyhotovit geometrický plán odborně způsobilou osobou (geodetem). Geometrický plán musí také potvrdit katastrální úřad. Současně se schválením přiřadí úřad čísla novým parcelám.

Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí

Návrh na katastr podáváte formou ohlášení změny údajů o pozemku, tedy nikoliv návrhem na vklad práva. Formulář ohlášení změny údajů je dostupný na webových stránkách katastrálního úřadu. K ohlášení přiložíte rozhodnutí stavebního úřadu a katastrálním úřadem schválený geometrický plán.

Článek Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete se nejdříve objevil na Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete