Obnova katastrálního operátu: Kdy může úřad změnit výměru vašeho pozemku?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Katastr může v rámci digitalizace upřesnit výměru nebo hranice pozemku. Víte, co je to katastrální operát a jak probíhá obnova katastrálního operátu? A může se stát, že vám úřad změní hranice pozemku bez vašeho vědomí?

Co je to katastrální operát?

Pojmem katastrální operát označuje katastrální zákon soubor informací sloužících k evidenci v katastru nemovitostí. Jde o

  • geodetické informace (katastrální mapa a její číselné vyjádření),
  • popisné informace (údaje uvedené v katastru nemovitostí například o katastrálním území, parcele, budově, jednotce nebo vlastníkovi),
  • a další (například sbírka listin obsahující rozhodnutí orgánů veřejné moci, protokoly o vkladech, záznamech a dalších zápisech, a také námitky proti obnovenému operátu a výsledcích revize katastru).

Rozdíl mezi digitalizací a mapováním v terénu

Aby byly údaje v katastru nemovitostí správné a aktuální, provádí katastrální úřad revizi a digitalizaci údajů v katastru. Při revizi katastru ale není prováděno nové zaměřování hranic.

Digitalizace katastrálních map je již od konce roku 2017 na 99 % z celkovém počtu 23 084 katastrálních území hotová a navazuje na ni revize katastru a nové katastrální mapování. „Ve zbylých katastrálních územích aktuálně probíhají nebo jsou zahajovány pozemkové úpravy nebo nové mapování a digitalizace v nich bude dokončena touto formou obnovy katastrálního operátu,“ vysvětluje na webových stránkách Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK).

„Při digitalizaci nedochází k místnímu šetření ani k mapování v terénu. Digitalizace map je prací tzv. od stolu, kdy dochází k převedení původní analogové katastrální mapy na plastové fólii do podoby grafického počítačového souboru. To znamená, že se mění pouze forma katastrální mapy. Obsah katastrální mapy, tedy geometrické určení nemovitostí jako závazný údaj katastru nemovitostí musí zůstat zachován,“ vysvětluje ve svém stanovisku č. 49/2021/VOP veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. „Údaj o výměře jako údaj odvozený od geometrického určení se může při obnově operátu přepracováním změnit, nesmí se tak stát ale v důsledku změny geometrického určení, nýbrž zpřesnění výměry,“ připomíná ombudsman.

Obnova katastrálního operátu může být provedena

  1. pozemkovými úpravami,
  2. převedením grafických map do elektronické podoby,
  3. anebo právě novým katastrálním mapováním.

Přeměřování skutečných hranic je součástí tzv. obnovy katastrálního operátu novým mapováním. V rámci obnovy katastrálního operátu tak může dojít ke zpřesnění některých údajů. Nejčastěji půjde o změnu průběhu hranic mezi pozemky, v důsledku čehož může dojít i ke změně výměry pozemků.

Může se stát, že se o novém mapování nedozvíte?

Obnova operátu novým mapováním se provádí za účasti speciálně vytvořené komise a vlastníků přímo v terénu. Vlastníky katastrální úřad vyrozumí písemnou pozvánkou. Komisi tvoří zaměstnanci katastrálního úřadu a zástupci obce a orgánů určených katastrálním úřadem. Úřad může vlastníky vyzvat, aby označili hranice, pokud již na místě hranic nestojí například plot nebo zeď. Pozemek přeměří geodet a zjištěné údaje se zapíší do digitální mapy.

„Výsledkem šetření a zaměření hranic je nový katastrální operát, který katastrální úřad vyloží v obci na dobu nejméně deseti pracovních dnů k veřejnému nahlédnutí,“ uvádí advokát Lukáš Mikeska z advokátní kanceláře Pikes Legal. „Termín a dobu vyložení oznámí obec na úřední desce, popřípadě též způsobem v místě obvyklým,“ dodává advokát.

Před zahájením a po ukončení obnovy vyrozumí úřad vlastníky nemovitostí, kteří mají v obci trvalý pobyt, veřejnou vyhláškou na úřední desce obce. „Samostatné vyrozumění dopisem o ukončení obnovy a možnosti podat námitky pošle katastrální úřad jen ostatním vlastníkům,“ upozorňuje veřejný ochránce práv.

Článek Obnova katastrálního operátu: Kdy může úřad změnit výměru vašeho pozemku? se nejdříve objevil na Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Obnova katastrálního operátu: Kdy může úřad změnit výměru vašeho pozemku?