Zastavěná plocha stavby – jak se změří a co všechno se do ní počítá?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny.
Source: estav
Zastavěná plocha stavby – jak se změří a co všechno se do ní počítá?