Mimořádné vydržení dle §1095 Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Platný Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., obsahuje ustanovení o mimořádném vydržení v § 1095. Obecně do našeho právního řádu a zejména nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) byly zavedeny nejen instituty, které mají svou historickou tradici v českém právu, ale byly zavedeny také instituty zcela nové, které nebyly obsaženy v Občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. Jedním z nich je institut mimořádného vydržení, který představuje poměrně zásadní změnu koncepce držby vlastnického práva, které vychází jednak z držby věci, ale také z držby práva, a to včetně práva vlastnického. V ustanovení § 989 odst.1NOZ je uvedeno, že vlastnické právo drží ten, kdo se věcí ujal, aby ji měl jako vlastník.
Source: e-pravo
Mimořádné vydržení dle §1095 Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění