Může se smlouvou založený závazek zřídit věcné břemeno promlčet?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Otázka vznesená stavebníkem, který se v rámci jím realizované stavby zavázal zajistit zřízení věcných břemen k jím provedeným přeložkám vedení plynu ve prospěch vlastníka plynového zařízení (provozovatele distribuční soustavy) nás přivedla k hlubším úvahám nad problematikou promlčení smluvně sjednaného závazku a zejména pak nad okamžikem, od kterého případně promlčecí lhůta plyne.
Source: e-pravo
Může se smlouvou založený závazek zřídit věcné břemeno promlčet?