K právní úpravě vlastnictví a udržování rozhrad

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Rozhrada – institut, který byl po dobu plných padesáti let v českém právním řádu neupravován a v zásadě ignorován, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“ či „občanský zákoník“) do české právní úpravy znovu navrátil a ustanovení §§ 1024-1028 o. z. tak zaplnila mezeru existující v úpravě zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“ či „starý občanský zákoník“), kde jediná úprava předělů mezi pozemky spočívala v možnosti soudu rozhodnout o povinnosti vlastníka pozemku k oplocení pozemku dle § 127 odst. 2 obč. zák.
Source: e-pravo
K právní úpravě vlastnictví a udržování rozhrad