K otázce zrušení spoluvlastnictví rozdělením společného pozemku rozhodnutím soudu dle § 1143 a násl. občanského zákoníku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V praxi je možné setkat se s případy, kdy se (v tu chvíli již bývalý) spoluvlastník společné nemovité věci (typicky pozemku) domáhá zrušení soudního rozhodnutí o rozdělení a vypořádání předmětné společné věci vydaného dle § 1143 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „obč. zák.“), a to z důvodu chybějícího územního rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu, které mělo být vydáno v souvisejícím územním řízení o dělení nebo scelování pozemků dle § 77 písm. d) a § 82 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále též jen „StavZ“).
Source: e-pravo
K otázce zrušení spoluvlastnictví rozdělením společného pozemku rozhodnutím soudu dle § 1143 a násl. občanského zákoníku