Trvalý pobyt v nájemním bytě: Jak přihlásit a kdy vás může odhlásit sám pronajímatel

Místo trvalého pobytu si každý volí sám, není totiž navázáno na vlastnictví nemovitosti. Konkrétní adresa je pak rozhodná pro umístění dětí do mateřské a základní školy, získání sociálních dávek nebo komunikaci s místně příslušnými úřady.

Nahlášení trvalého pobytu v nájmu také nevyžaduje souhlas pronajímatele. Jak na ohlášení trvalého pobytu na adrese nájemního bytu a kdy je možné, aby vás majitel bytu sám odhlásil?

Zákaz nahlášení trvalého pobytu

Nejenže k nahlášení trvalého pobytu v pronajatém bytě není třeba jeho výslovného souhlasu, pronajímatel nemůže nájemci v nahlášení ani zabránit. Pokud by smlouva obsahovala ujednání o tom, že se nájemce zavazuje zdržet se nahlášení trvalého pobytu, bude toto ujednání neúčinné. Závazek nájemce nelze vymáhat ani nijak sankcionovat, bude tedy záležet čistě na nájemci, zda se tímto ujednáním bude cítit vázán a dodrží ho.

Trvalý pobyt v nájemním bytě: Kde a jak trvalý pobyt nahlásit

Každý člověk může mít v ČR jen jedno místo trvalého pobytu, a to pouze v takovém objektu, který je označen číslem popisným, evidenčním nebo orientačním a je určený k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Není ale ani výjimkou ohlášení trvalého pobytu na obecním úřadě. Na adrese obecního úřadu ale nejsou hlášeni jen dlužníci nebo lidé bez domova, ale také ti, kdo bydlí u známého, na ubytovně anebo jim bylo trvalé bydliště odhlášeno ve správním řízení z podnětu vlastníka nemovitosti.

Trvalý pobyt se nahlašuje na úřadě v místě nového pobytu, a to současně s doložením tiskopisu přihlášky a oprávněnosti k užívání domu nebo bytu. Není tedy nutné, aby byl člověk vlastníkem bytu, ale postačí, doloží-li nájemní smlouvu.

Pokud bydlíte u příbuzného, se kterým nemáte uzavřenou písemnou nájemní smlouvu, postačí, když vlastník nemovitosti potvrdí svůj souhlas s ohlášením na přihlašovacím tiskopisu, a to buď osobně (přímo před zaměstnancem úřadu), anebo písemně s ověřeným podpisem. Přitom ale paradoxně na nájemní smlouvě postačuje prostý neověřený podpis, jehož autenticitu nikdo nekontroluje.

Kdy vás může odhlásit sám pronajímatel

Pronajímatelé se často bojí toho, že pokud nájemci povolí přihlášení trvalého pobytu ve svém bytě, může na ně dříve nebo později zaklepat exekutor. Tomu se ale nevyhnou ani v případě, kdy nájemce v bytě trvalé bydliště nemá. Exekutor při exekuci zabavováním movitých věcí totiž může přijít kamkoliv, kde dlužník bydlí, anebo se tam zdržuje.

Nájemníka, který v bytě bydlí na základě platné nájemní smlouvy nelze z bytu odhlásit. Pokud ale nájemní vztah skončil a nájemce neplní svou povinnost ohlásit trvalý pobyt, může to za něj učinit i pronajímatel.

Ohlašovna v místě trvalého pobytu (tedy obecní úřad nebo úřad městské části či městského obvodu) sdělí vlastníkovi na základě jeho žádosti, kdo má na adrese jeho nemovitosti veden trvalý pobyt.

Pokud by měl bývalý nájemce v bytě trvalý pobyt stále uveden, může vlastník nemovitosti podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu a zároveň musí doložit, že již zaniklo užívací právo nájemce k bytu. Tedy že u nájemní smlouvy na dobu určitou již uplynula doba nájmu anebo nájem zanikl na základě výpovědi. Pronajímatel bude muset také doložit vlastnické (nebo jiné užívací) právo, není-li možné, aby si obecní úřad zjistil sám z katastru nemovitostí.

The post Trvalý pobyt v nájemním bytě: Jak přihlásit a kdy vás může odhlásit sám pronajímatel appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Trvalý pobyt v nájemním bytě: Jak přihlásit a kdy vás může odhlásit sám pronajímatel